• Nguyễn Thị Trà
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu trưởng
  • 01225656312
  • nguyenthitra1963@gmail.com
  • Ngô Thị Xuân Hoa
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó hiệu trưởng
  • 0906592580
  • hoango85@gmail.com